domingo, 27 de septiembre de 2015

DESPOIS DO LUME.......

 Din que despois da tempestade sempre chega a calma, Eu diria botandolle unha ollada as fotos deste "post", despois do lume, ainda a capacidade de sorprendernos coa fermosura da naturaleza e posible...


As veces, para ver, tan so temos que mirar, e mesmo de entre a cinza despois do lume xurde a sorpresa, a fermosura das rochas, as pedras do pasado que chama por nos. O outro dia no paseo que dreamos Daniel González Alén, e mais Eu, ben preto de Agolada, de entre a negrura do lume atopamos cousas diferentes cheo de encanto e formacions sorprendentes, coma este medio sartego.....Ou coma esta cabaniña, aproveitando unha laxe, posiblemebre refuxio de pastores ou dun neno que ia co pai ao monte por pedra, quen sabe, o unico certo é que de entre mesmo as ruinas do lume que asolan o noso Pais, ano tras ano, e especialmente aqui en Agolada, se te paras a botar unha ollada, as veces, case sempre, sen dubida atopas cousas sorprendetemente fermosas..

Mirade senon estas formaciòns rochosas, autenticas obras de arte,.."Arte en PEdra", que ninguen artista ou escultor puido soñar, nin facer mellor que a propia climatoloxia, o tempo, a chuvia, o frio e o xeo, dia a dia.....OS PENDELLOS DE AGOLADA.-"RECINTO DE FEIRA
“OS Pendellos”, utilizáronse para as feiras dende a súa orixe, mais ben habería que dicir que a vila xurdiu o redor da feira, que nun principio celebrábase nas brañas do Farelo, e que se trasladou as terras de mais arriba por resultar aquelas barrentas de mais.

Nacen como lugar de garde, refuxio e vivendas, tanto das bestas como das persoas, que chegaban de puntos moi dispares o día anterior, e pasaban a noite neles, agardando pola feira do día seguinte, “O Doce”
Os pendellos foran construccións humildes, que cumprían a función para a que foron deseñados a perfección. Así podemos distinguir os Pendellos expositores, cos mostradores de mamposteria para a exhibición dos productos do campo, a cuberto do sol e chuvia. Os Pendellos comedor, para chantar a resgardo, no recinto dos Pendellos había oito. Nos días de Feira, os propietarios constituíanse en hostaleiros . Cada quen levaba o polbo comprado as polbeiras dos caldeiros de cobre de Carballiño, fundamentalmente. A comida facíase, co polbo, a carne o caldeiro, o pan, as patacas ou cachelos, viño, café e agárdente, caña da casa.
O interior era un pequeno recanto no que se albergaba a lareira, o resto se ocupaba cas mesas e bancos de madeira moi tosca e rudimentaria.

Os casetos, e pendellos almacén, para o gando, e mesmo co paso do tempo, as vivendas, que ían servir de pousada e albergues.
Así podemos contemplar hoxe, os de dous pisos, nos que na parte baixa durmían e gardábanse as bestas, e no piso de arriba as persoas. 
Estas edificacións pertencían as familias xeralmente mais acomodades e de recursos económicos por riba da media.
En xeral son edificacións moi rústicas en pedra, madeira e tella, de uns vinte metros, e dos metros como moito de alto. Moitos deles, cun murete rematado nunha lousa de granito, nos que se colocaban os mercadores.
A súa orixes pódese datar sen medo o erro, no século XVIII, hoxe ben de interese cultural e espacio protexido, en período de rehabilitación e recuperación, que acabou ca progresiva desaparición de moitos deles nos anos sesenta do século pasado, afortunadamente, aínda que hoxe en día so podemos contemplar no mais dun tercio do total do que no seus mellores días foron, e que albergaban unha das mais importantes feiras de toda Galicia.

Compre subliñar que este conxunto único, ten un valor social, histórico, cultural e arquitectónica inapreciable, patrimonio popular irepetible, que foi declarado pola Xunta de Galicia no ano 1985 “Conxunto historico-artistico . Na actualidade e trala intervención da Deputación de Pontevedra, a maioría deles, son de propiedade publica, aínda que algún continúan en mans privadas.
O valor da Feira de Agolada non radica nesta o u naquela pedra granítica, senón que constitúe un dos poucos exemplos que se conservan en toda Europa dos antigos mercados, case intacto.
Un monumento desta categoría, pola súa rareza, polo seu caracter social, e incluso polo seu atractivo ten que ser conservado na súa integridade e restaurado en todo aquelo que recentemente teña sido adulterado......
Declaración da Delegación Provincial de Belas Artes. Pontevedra 1970.


Este conxunto arquitectónico data do século XVIII, e durante mais de douscentos anos acolleu unha das feiras mais concorridas e importante da Galicia interior. 
É sen dúbida un dos mais sobranceiros espacios etnográficos que aínda quedan en pé, e o seu recoñecemento chegaría no ano 1985 coa declaración de Monumento Histórico-Artistico.

Na actualidade e grazas ao traballo de asociacións culturais , como a de Amigos dos Pendellos de Agolada, este recinto feira, aínda que infravalorado e sen recuperar totalmente, a pesar da existencia dunha actuación conxunta da Xunta de Galicia e da Deputación de Pontevedra, acolle mostras de Artesanía, festas populares, e actos culturais, para o que o recinto se presta como un marco incomparable.
Tal e como escribe o profesor D.Manuel Caamaño Suarez, no seu estudio sobre arquitectura popular de Galicia, ao analizar os recintos de Feira; A vida dos galegos estivo sempre moi vencellada ó rural...Alá polos remotos tempos medievais naceron as feiras, e para isto creáronse espazos públicos en que periodicamente eran obxecto de venda e troco as produccións sobrantes de que dispoñía o labrego”.
Os pendellos de Agolada, encádranse dentro do carácter de recinto permanente ou fixo, xurdindo de forma espontánea aparentemente.
As edificacións a modo de alpendre, fóronse agregando unhas a outras, tendo bo coidado ao distribuílas no terreo de que quedaran espazos de circulación ou entrerrúas para que os feirantes puideran camiñar por elas, mercar, observar e botar unha ollada ás mercadorías expostas nos mostradores, e pendellos expositores. 


A planta é rectangular, e a lonxitude varia entre os oito e vinte metros, e cunha anchura de ente dous e catro metros. A construcción é moi simple con muros de cachotería na parede do fondo en nos laterais cun grosos de 50-70 cms. en pedra granítica.
A cuberta, con unha ou dúas vertentes, vai tellada con tella ou lousado, sobre unha elemental estructura de madeira que se apoia no muro do fondo e nos esteos.
No seu interior leva un banco ou expositor, feito con muretes de 50 cms. De alto coroados cunha lousa de granito ou xisto para exposición da mercadoría dos zoqueiros, ferreiros, latoeiros, panadeiros, etc.. que fai de separación do espacio exterior por onde circula a xente; na parte oposta hai un estante arrimado ao muro, da mesma configuración que a do mostrador.
Ata non hai moitos anos, o espazo arquitectónico feiral era un dos de maiores dimensións que se mantiña conservado. Desafortunadas actuacións urbanísticas, destruíron arredor do 70% da súa totalidade.
A destrucción da rúa central, “a rúa da Parranda”, foi unha das maiores desfeitas cometidas por mor do progreso ao carón das novas tendencias arquitectónicas deste Pais noso. Asemade, outra gran parte do mercado, destruíuse por mor da ampliación da praza, e a construcción do novo Concello.

Na actualidade, o recinto que queda en pé acolle vivendas con pendellos achegados, pendellos para exposición e venda, pendellos destinados a comedores, dependencias de almacenaxe e cortes para o gando. Conta, ademais, cunha capela- A das Virtudes, xa afortunadamente restaurada.
O material granítico, dominante na meirande parte dos elementos constructivos (esteos, muretes-mostradores e muros de carga), en pezas de rudimentario traballo, complementado coa madeira en compartimentacións, cerres diversos e armazón da cuberta, rematada en tella, continúan como primitivamente, caracterizando os pendellos totalmente coa súa fasquia orixinal.
Agolada naceu nunha encrucillada de camiños. Xa no século XVI contaba cunha pousada asentada nesta encrucillada. No ano 1788 aparece a primeira noticia escrita sobre a feira, que ao parecer celebrábase nos “Chaos de Aián, nas Trabancas, e que se trasladou por mor da mellor comunicación que no ano 1847 con nove veciños e corenta e sete almas, tiña a aldea de Agolada.
Agolada, quizais non naceu da Feira, pero si medrou con ela, e cos Pendellos.


Pendellos Expositores.- Moitos deles, alugábanse aos comerciantes, que case sempre ocupaban os mesmos sitios, e que expoñían as mercadorías sobre as pedras e estantes, a cuberto da chuvia e o sol, os días de feira, o día doce de cada mes, tal e como se fai hoxe.
Pendellos Comedor.- So se usaban os días de feira, para xantar o polbo que cada quen levaba das caldeiras de cobre dos polbeiros, que viñan as feiras, e que xunto coa carne ao caldeiro, o pan e as patacas, e por suposto o viño da casa, eran desgustados neste recintos moi sinxelos, ocupados polos bancos de madeira e mesas, tóscamente montados.
O pendellos estaba construído en pedra, con tellado de tella curva de arxila, colocada sobre doela de castiñeiro, e de muros practicamente cegos, a nos e unha pequena abertura que se practicaba nun dos muros, a xeito de fiestra, e cun enreixado de barrotes de madeira que protexían do ventimperio e deixaban pasar a luz.
Casetas .-Eran construídas polos labregos das parroquias veciñas que tiñan por norma acudir as feiras, para gardar nelas o que viñan vender, ou para almacenar as compras, mesmo para comer e gardarse nelas.
Son casetos de planta cadrada, ou rectangular, en pedra e tellado de arxila. 
As casas vivenda.- Que tamén xurdiron no propio recinto, rodeadas de pendellos expositores estaban habitadas, e nalgún caso continuaron sendo vivenda principal ata o 1970. 
Este monumento, dende logo o mais importante e característico de Agolada, suscita no visitante un agradable impacto que o traslada ao pasado e sorpréndeo coa impresión do non visto, por estar nun espacio único e irrepetible. 
Un conxunto etnográfico sinxelo, uniforme na harmonía co entorno e extensión do recinto, a singularidade das construcción, e a diversidade delas, que sorprende gratamente ao visitante manifestación autentica, sempre como valor singular, patrimonio a defender.
-CONCLUSIONS.

Os traballos de rehabilitación e conservación iniciados o longo do ano 2009, puxeron o punto e seguido a adquisición por parte dos poderes públicos, “A Deputación de Pontevedra”, concretamente, da propiedade dos distintos Pendellos, que conforman o espacio de protección e o entorno propio deste recinto feiral, que fora declarado “Monumento Historico –Artistico no 1985, salvándoo da ruína e desaparición, ao quedar protexido pola lei do patrimonio Cultural de Galicia . 

E temos que destacar que tiveron que pasar case quince anos, dende aquela declaración do seu valor intrínseco como conxunto feiral, que no 1970 publicou o órgano provincial de Belas Artes , e no que se declaraba “o valor intrínseco da feira de Agolada non radica en esta ou aquela pedra granítica, se non que constitúe un dos poucos exemplos que aínda se conservan en Europa, dun mercado antigo, con todas as súas características case intactas”.
Cumpre subliñar que dende aquela data, a única actuación que se fixo na procura da súa posta en valor, foi no 1994, e que consistiu na colocación dun pavimento rústico en pedra, e a reconstrucción de tellado, e soportes en madeira, dalgún pendello, e limpeza do recinto, quedando a maioría deles en estado de seme abandono e ruína, ata hoxe.

Nembargantes esta actuación, realizada por os rapaces dun campamento internacional de traballo,.permitiu que dende entón foran visitados polos curiosos, estudiosos e amantes da cultura e patrimonio etnográfico do noso pobo. 
Sorprende ao visitante dos “pendellos”; a sinxeleza das construccións, a uniformidade do conxunto, a extensión que ten o recinto, a pesaren da desaparición no ano 1977 ,no emblemático “paseo da Parranda”, de 12 pendellos expositores, quizais os mais fermosos de todos, e a posterior desfeita, no 1978, na que para a construcción do actual Concello, íanse derrubar outros once mais. Destacar tamén a funcionalidade dos diversos pendellos, xa explicado, a propia integración no recinto da Capela, adicada durante anos, ao culto sagrado, e a singularidade do entorno, que sen dúbida foi a orixe da actual vila. 


No futuro, e cando rematen as accións de rehabilitación e recuperación en marcha, a
utilización n e posta en valor do recinto, ten necesariamente que pasar pola:
-A Feira do Doce. Volta a utilización do recinto, e os pendellos mostradores e expositores cas mercadorías propias.
-Realización de feiras monográficas e temáticas, como por exemplo da Mel, do queixo, de artesanía, cogomelos....etc.
-Feiras e mostras de productos ecolóxicos, e alternativos.
-Uso do recinto para actos culturais, teatro, musica, festas. Etc..
-Difusión do entorno para a rodaxe de películas e curto- metraxe, de época
-Albergue nas casetas, aproveitando o paso do camiño de Santiago, a vía alternativa, o camiño do inverno, que ven dende o monte Faro, cruzando a Ponte dos Cabalos, marco entre Lalín e Agolada, buscando Melide.
-Casa museo das Feiras, na casa das Neves, xa rehabilitada, e destinada a elo.
-Sedes das asociacións culturais e xuvenís de Agolada, entre ela a da propia Asociación Amigos dos Pendellos.
-Utilización da capela das Virtudes, para actuacións musicais, mesas redondas, charlas e conferencias.


En definitiva tratase de harmonizar e conseguir que o recinto non sexa so un monumento a visitar, senón un elemento dinamizador da vida da vila, útil e vital, e ca súa posta en valor dignifique o traballo que aqueles, nosos ancestros, realizaron coas súas mans, pedra a pedra.A REHABILITACION EN CURSO.

Rematada xa a primeira e segunda fase das obras de recuperación e rehabilitación do recinto, no que se acometeron as obras de rehabilitación da Capela das Virtudes, A Casa das Neves, os pendellos comedores, e algún dos pendellos expositores, coa dotación o recinto, das instalacións necesarias de aseos e servicios. 
Estanse a realizar a segunda fase, no que a substitución do chan, instalación de alumeado publico, canalización das augas pluviais, toma de auga, acceso a minusvalidos, a habilitación dun pendello para almacén das instalacións técnicas, de luces, augas, comunicacións, etc. E rehabilitación doutro pendello expositor , que rematarán en breve.
A terceira fase debe contemplar a rehabilitación da praza da Randulfa, e as casas colindantes, casetos destinados a albergue, e tendas de artesanía, así como adicar algún deles a sedes das asociacións xuvenís da vila, e instalación de paneis informativos, sobre a historia do recinto, e diferencias entre unhas e outra edificacións, así como potenciar a instalacións de talleres artesanais, a dotación de mobiliario, e acondicionamento aceitado da Casa museo, como “Museo das Feiras e centro de interpretación das feiras de Galicia”.
Finalmente, cumpre a recuperación do paseo da Parranda, e arranxo do chan, e substitución do alumeado existente, co soterramento das instalacións e cabreado ,todo elo ao amparo das normas da consellería de Cultura, da Xunta de Galicia, e as súas directrices sobre patrimonio.

A adquisición das casas, e Pendellos que aínda permanecen nas mans privadas, e axudar os propietarios que non desexen vender, a rehabilitar as súas propiedades, dentro do plan director das obras, ata a total recuperación e posta en valor do recinto Feiral. 

Angel Utrera Baza.


BIBLIOGRAFIA

-A Comarca do Deza
Armando Vazquez Crespo y Daniel Glez.Arean.

-Guía do Deza
Luis Couto Lorenzo

-Reseña Histórica del Condado de Deza
Francisco Vilariño

-Arqueoloxía de Galicia
Xulio Carballo Arceo

-Descubrindo Deza
Anuario de Estudios e Investigación n.9

-As Construcción de arquitectura popular
Manuel Caamaño Suarez

-Pazos y Moradas Fidalgas Do Deza
Cesar Gomez Buxan
Francisco Rubia Alejos.

-A Tribo Sabe
Tal era vivir
A Memoria do Boi........Ed. Xerais. XOSE VAZQUEZ PINTOR.

-Manual da Deputación de Pontevedra.-“A Comarca do Deza”

-Os Pendellos na Prensa. 

-El Ideal Pueblo.- Xulio Valcarce -Domingo 12/12/2004.. ”De Pendellos e Oficios”.

-Xose Lois Garcia.-Galicia Hoxe, 7/09/04. “Os Pendellos de Agolada” 

-Xosé Vázquez Pintor.-“Aqueles Pendellos”.A Voz de Galicia.


-Francisco Rozados. Rochi- A Balada do Candàn. “Os Pendellos D’Agolada.

-Valentin Arias. El Progreso24/11/04—Reutilizacion de Espazos.

-Redacción a Voz de Galicia, 28/02/03..”Lo moderno es rehabilitar”

-Faro de Vigo. Suplemento sobre Agolada…”La memoria de la piedra”. Enero 2005.

----------oooooooooo---------------

-FESTA DO FARO. (VENTOSA-AGOLADA).

VENTOSA .-FESTA DO FARO (AGOLADA).

Actualizado hace aproximadamente 3 semanas
A festa do Faro de Ventosa celebrase os dias 8 e 9 de Septbre. coincidindo coas do Faro de Rodeiro. Para moitos de nos é na actualidade, sen dúbida algunha, a mellor festa que se celebra na contorna rural e por suposto no noso concello de Agolada, ainda que Ventoso tan so sexa unha das mais importantes parroquias de Agolda, os seus veciños foron quen de acadar a unidade e vitalidade necesaria para que as suas festas sexan un bo referente na bisbarra.. Houbo un tempo en que rivalizou en categoría coa Saleta de As Trabancas. Nos ultimos anos superou con moito o San Pedro de Agolada sendo capaz de atraer máis atención e grupos musicais máis atractivos que os da vila. Nos últimos 15 ou 20 anos, a parroquia de Ventosa volcou todo o seu orgullo en acadar as mellores festas. E conseguírono. Hoxe aproveitei o dia para dende primeira hra darme unha volta polo campo da feira, e mais na igrexa despois da misa asistir a procesiòn que leva as andas da virxe e a Maria Auxiliadora, dende o templo, o que foi ultimamente denominado "A Catedral do rural", polos seus impresionantes Baldaquinos , ata o campo da festa, e regresar.....E como non podia ser menos a musica a puxeron os rapaces da Banda de Agolada, e o ruido de foguetes, tampouco faltou puntual a cita deste dia grande de festa...

DE MAMOAS E PETROGLIFOS.-AXIAZ. (AGOLADA).

De entre os meus paraxes preferidos e polos que gardo unha especial querenza que me fai volver unha e mil veces, para atopar sempre cousas diferentes, teño que confesar que o lugar de Axiaz, en Ventosa, ocupa o primeiro lugar, deixando aparte, naturalmente o Monte Farelo, monte cumio dos nosos ancestros, e que ten un encanto diferente de todo, que o fai máxico, indescifrable, infinito, inexplicable e por suposto inigualable, non hai monte semellante na nosa xeografía o berce do todos nos, e o punto xeográfico central do Pais. 
Pero se deixamos de lado o Farelo, Axiaz, sen dubida algunha levase a palma de ouro das miñas estimas e preferencias. Lugar absolutamente mítico, cheo de guiños e referencias ao pasado, os mouros e as súas lendas de agochados e sempre baixo a atenda vixía do Farelo, alá no horizonte. Axiaz ten todo o que alguén pode desexar e buscar para perderse e devagar polas corredoiras, saltar entrelas pedras, percorrer enlamadas congostras e corredoiras, deixarse ir polas ribeiras e regos dos seus regatos, embriagarse polo cheiro doce das xestas, retama, as mimosas, a resina dos pinos, en fin vivir, mentres descubro a linguaxe das pedras, nos petróglifos varios que podes atopar ou rastrexar con algo de sorte, e aguantando picadas de toxos, e silvas, as varias mámoas que aquí e ala, no campo do sastre,e nas namelas ou mesmo nos aledaños do Turubelo, podes cun exercicio de paciencia extrema, atopar, xa que o abandono do rural, e a falla de explotación dos nosos montes, fai que camiños, sendeiros, e agro en xeral estea sumamente difícil e xeneroso en toxos e malas herbas. 
Eu confeso que levo anos, pateando a zona, e aínda hoxe non coñezo todos os tesouros que Axiaz garda para nos, así que prométovos seguir pateando os seus bosques e prados, para perderme unha e mil veces nos soños doces do pasado, sumido sempre nos meus pensamentos íntimos de solitario recalcitrante e empedernido, que coa súa cámara fotográfica impertinente tenta atrapar o instante no que o ollo fai clic retratando o imposible, como imposible resulta resistirse os encantos desta fermosísima parroquia tan preto de Agolada, e tan lonxe ao mesmo tempo cargada de historia que non merece perderse na noite dos tempos para sempre, e ollo que dia a dia estanse a marchar a nosa experiencia, a nosa cultura oral da tradición e o coñecemento que gardan na súa memoria os nosos vellos, paga a pena escoitalos porque cando nos demos conta xa non teremos tempo para eles.


viernes, 10 de abril de 2015

PATRIMONIO ARQUEOLOXICO E CULTURAL DE AGOLADA.- OS PETROGLIFOS.

- OS PETROGLIFOS.-
 Os petroglifos ( petro=pedra; glifo=talladura), son imaxes gravadas polo home nas rochas, laxes e penedos, cos distintos métodos de , picado, raiado, desgaste ou abrasión, 
Dende a noite dos tempos, os homes usaron ista linguaxe cmo maneira de rexistrar, e transmitir as suas inquedanzas, fantasias, medos e coñecementos e historias. Para elo utilizaron as ferramentas das que eran posuidores; paus, pedras, osos....
As imaxes, gravadas transmiten ideas sen necesidade de usar a linguaxe, "pictografia" (escritura con imaxes).
A diferencia dos xeroglificos, os petroglifos xeralmente no son unha linguaxe, é si imaxes que contan unha historia, as veces rituais o relixiosas, ou marcan un lugar pola súa situacion estratexica.
A chegada a Galiza dos pobos procedentes de Centroeuropa que coñecian as técnicas do ferro provocará un cambio radical neste guerreiros do Bronce, ata desembocar na cultura castrexa.
A arte dos gravados ao ar libre nas rochas graniticas- Petroglifos-, semella extenderse dende os comenzos da idade de bronce deica a época castrexa.
Sempre tiven curiosidade por entendelos e comprender as suas mensaxes. Entendo que moitos deles tiveran gravados de animais, cervos, sobre todo, e outros posibles vitimas e alimento, a orixe maxica deles poderia estar ai, e se nos remontamos a idade dos Neanderthales, pois xa e sabido os Mamuts, os bisontes, etc. mostras impresionantes temos tanto en Altamira, como en moitos outros lugares do planeta. Pero facer espirais, laberinticos, case que iguais, en sitio ben afastados uns de outros, a min particularmente me causa curiosidade e se abren para o profno cama min un campo de interrogantes e preguntas. ¿Porque esta reiteraciòn do mesmo ou moi parecido debuxo?.¿Tiñan contacto ou relaciòn entre eles a pesaren dos lugares tan dispersos e afastados uns doutros?. ¿Que representan?.¿Que indican?.¿Son acaso iniciaticos, ruteiros, misticos, relixiosos...?. Certamente interesante e ogalla algun dia alguen atope as respostas, entre tanto e a nosa responsabilidade a sua conservaciòn, moitos deles estan xa nun estado lamentable de deterioro......
Os Petroglifos son formas que tenden a xeometria, asi como tamen atopamos as figuriñas esquematicas, sobre todo as naturalistas, zoomórficas, antropomorficas, deseños xeometricos, ou idoliformes.
Fundamentalmente os petroglifos Galegos atopanse nas zonas do Val do Lerez, Campolameiro, nas rias de Pontevedra e Vigo, e nos seus vals de influencia, A Ria de Muros, etc.
Mais na nosa AGOLADA, temos mais dun exemplo de Petroglifos, de unha relativa importancia, pola sua calidade e grao de conservacion
A suliñar, os de as parroquias de: A ERMIDA, OS DE AXIAZ, VENTOSA, COUSO E MONTE FARELO, ENTRE outros.
O Megalitismo é a primeira arquitectura monumental que coñecemos en Galicia. Os seus autores pretendían destacar sobre o territorio, creando un volume artificial como é o túmulo ou mámoa, que o converten no elemento arqueolóxico máis visible da paisaxe galega, apropiándose do territorio ó localizarse en zonas de ampla visibilidade dende toda a contorna e contribuíndo a crear un rico imaxinario popular (os Mouros). 


A mámoa é un límite establecido de terreos e parroquias, co que en certo modo colaboran nunha primixenia división territorial. (TORRES BÚA, 2007, P. 21). Así, temo na comarca de Deza: O Marco de Pulgán (entre O Castro, Dozón e Cusanca, O Irixo), Agro do Marco (O Castro, Dozón e A Corna, Piñor de Cea), Mámoa do Cabo (en Pena de Francia, na divisoria entre os concellos de Dozón e Rodeiro), O Marco da Pobadura (entre Oseira, San Cristovo de Cea e O Furco, Carballedo), O Marco (nos límites de Fafián, Rodeiro con Argozón, Chantada), Marco de Trabancas (entre Trabancas, Agolada e Cutián, Antas de Ulla), Campo da Mámoa (entre as parroquias de Carmoega e Brántega, Agolada) ou Coto da Moura (entre as parroquias lalinenses de Lebozán e Vilanova coa de Froufe, O Irixo). Todos estes casos coinciden ademais co límite da Comarca Paisaxística de Deza, co que reforzan a teoría de que actúan como definidores do territorio. 
Na Comarca de Deza o número de túmulos e a súa variabilidade representa a diversidade deste fenómeno cultural, como sucede no conxunto de Galicia. Indirectamente isto indica a diversidade na ocupación humana do espazo da Comarca de Deza. O problema neste senso é a falta de investigacións completas, xa que certos “baleiros” poden ser atribuídos á falta de indagacións nesas áreas, como sucede en Silleda, Vila de Cruces e o sueste de Lalín. Outro factor pode ser á súa frecuente destrución co cultivo de terras e apertura de camiños e parques eólicos, xunto coa histórica recollida de “tesouros dos mouros”, aínda é posible catalogar centos de enterramentos primitivos. A zona máis destacada é o sector oriental de Deza, coa presenza numerosa de mámoas nas terras dos concellos de Agolada, Dozón e Rodeiro, vinculadas ás serras de Faro e Farelo. A toponimia así o amosa, con aldeas como: As Antas (Carboentes, Rodeiro), Arcas (Guillar, Rodeiro), Mamoelas (Az, Rodeiro), O Marco Negro (Vilarello, Dozón) ou Camposancos (Lalín).

 
Os monumentos megalíticos da comarca de Deza teñen un tamaño frecuente entre o Megalitismo Galego, é dicir, pequeno ou medio (menores de 25 metros). Destacan en Deza determinadas áreas de dispersión de materiais, o que nos ofrece información sobre a contextualización e ocupación do espazo en época Prehistórica. Destacan zonas de Agolada e Rodeiro, especialmente os xacementos das Namelas (Ventosa, Agolada), Coto Coitimil (Ferreiroa, Agolada) e Os Sagueiros (Auga Levada, Rodeiro). A conservación dos monumentos megalíticos na comarca de Deza non é a ideal. O importante grado de alteración, a destrución ou mesmo a imposibilidade de localización de parte das mámoas documentadas, fan que o risco de destrución sexa alto. (FÁBREGAS VALCARCE, R; GÓMEZ FERNÁNDEZ, A; RODRIGUEZ RELLÁN, C e VILASECO VÁZQUEZ, X.I, 2004, P.45). 
Os gravados rupestres da Comarca de Deza non presentan a relevancia dos das áreas costeiras, especialmente os das Rías Baixas. A concentración deste arte é menor no caso de Deza, máis resulta interesante por mor da grande variedade de motivos representados, sendo os naturalistas escasos (agás en Primadorno, Silleda), cando a nivel Galicia son o motivo máis numeroso. En Deza, os petroglifos son sinxelos, con motivos circulares (motivo clásico e sinxelo) e cruciformes (máis complexos). O concello de Agolada constitúe, xunto co do Saviñao (Lugo), o avance máis oriental na expansión uniforme dos petroglifos galegos. 
A área máis destacada da Comarca, en canto a Arte Rupestre é a comprendida ó norte do río Turubelo, nos límites das parroquias de Ventosa (Agolada) e Guillar (Rodeiro) con xacementos como Coto Cornellal, Coto da Aspra, Monte Axiaz, Pena Raxada e o citado de As Namelas. Gravados aparecen en Campo dos Xastres (Ferreiroa, Agolada), Pena Cabaleira (Agolada), Monte das fontelas (Serra do Farelo, Agolada), no conxunto de Parada (Parada, Lalín), Fonte da Anella (Bermés, Lalín), A Pena das Cruces (Losón, Lalín), Primadorno (Breixa, Silleda), Chan dos Petos (Oleiros, Silleda), Pena das Cazolas (Refoxos, Silleda), A Peneda (Siador, Silleda), Coto das Laxas (Asperelo, Rodeiro), Oirós (Vila de Cruces) ou na Pena Ferradura (Purgán, Dozón).
Destacar a presenza na Comarca de dúas mámoas con gravados, na necrópole de Monte do Rachado (Pedroso, Rodeiro) e a mámoa de Caxide (Asperelo, Rodeiro). (FÁBREGAS VALCARCE, R; GÓMEZ FERNÁNDEZ, A; RODRIGUEZ RELLÁN, C e VILASECO VÁZQUEZ, X.I, 2004, P.51).

 En xeral, cabe destacar a abundancia de monumentos megalíticos en determinadas áreas da comarca de Deza, así como de Arte Rupestre, pese a non ser considerada como unha das rexións clásicas deste. A distribución espacial dos túmulos vincúlase a zonas de paso ate a serra do Faro, conectando coas mámoas da Portela do Faro. O tránsito dende Deza á Ulloa contradí a idea xeneralizada de ausencia de Arte rupestre no interior de Galicia.(Bibliografia: Na rede, Arqueoloxia de Galicia. Aula Galicia, -
aulagalica.blogspot.com- Arte Rupestre de Galicia- gtarpa.usc.es/petro/galeria/index- El asombroso arte de los petroglifos- axxon.com.ar/azp/c-zapping-Os Petroglifos Historicos- www.geocities.com/galirupestre/historicos.htm)